G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Bestuur

Genootschap Flevo heeft een bestuur van tien leden. Dit zijn personen die betrokkenheid tonen bij het IJsselmeergebied en over interessante netwerken beschikken. Het grootste deel van hen is woonachtig in de provincie Flevoland, maar er wordt altijd op gelet dat er een of meer bestuursleden afkomstig zijn uit de omliggende provincies. Bij de samenstelling van het bestuur wordt ernaar gestreefd dat het bedrijfsleven, de agrarische sector en het sociaal-culturele veld vertegenwoordigd zijn. Bestuursleden worden op persoonlijke titel door de ledenvergadering benoemd; voorzitter en secretaris zelfs in functie. De zittingstermijn van een bestuurslid is vier jaar. Tweemaal is een aaneensluitende herbenoeming mogelijk.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:
Dagelijks bestuur:
- A.L. Greiner (voorzitter)
- mw. M.E.N. Gauthier (plaatsvervangend voorzitter)
- dr. A.J. Geurts (secretaris)
- J.C. Helder (penningmeester en ledenadministrateur)

Overige bestuursleden:
- mw. H.R. Bogaards-Simonse
- A. Gijsberts
- mw.ing. V.M. van der Goot
- ir. D.H.A. van Hemmen

- W
.H.A. Klink
- R.E. van der Schans

Het bestuur vergadert in principe drie maal per jaar (in het voorjaar, in de nazomer en aan het einde van het jaar), maar indien nodig zijn er vaker bijeenkomsten.